02-60

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्िचतः।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।।2.60।।

Advertisements
02-60

One thought on “02-60

  1. Chalapatirao ponakala says:

    एतस्य श्लोकस्य विचारणेन मया अन्य श्लोक: स्मरणे आगत: यत्
    ” धीरो&प्यति बहुज्ञो&पि कुलजो&पि महानपि ।
    तृष्णया पीड्यते जन्तु: सिम्ह: शृन्खलया यथा ।। ” योग वाशिष्ठम्

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s