03-21

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।।3.21।।

Advertisements
03-21

One thought on “03-21

  1. Chalapatirao ponakala says:

    अहं तृतीयाध्याया: विवरणं शृतवान् । ह्य: अत्र संस्कृतभारती पक्षत: शन्कराचार्यस्मृत्युत्सव: कारितं आसीत् । भवत: गीता विवरणं सम्यक् अस्ति । द्वितीयाध्यामपि श्रोतुमिच्छामि । अहं गुण्टूरु आन्ध्रप्देशत: इन्डियानापोलीस् राष्ट्रे कोलम्बस् नगरं पुत्र्या: समीपम् आगतवान् । मम नाम चलपतिराव: । अहं संस्कृत भारत्या: नगरकार्यदर्शी अस्मि । धन्यवाद: ।

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s