03-18-19

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन।
न चास्य सर्वभूतेषु कश्िचदर्थव्यपाश्रयः।।3.18।।

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः।।3.19।।

Advertisements
03-18-19

One thought on “03-18-19

 1. Chalapathi Rao says:

  Sent from my iPad

  Begin forwarded message:

  > From: chandra sekhar j k
  > Date: 22 May 2016 at 19:31:09 IST
  > To: Chalapathi Rao Ponakala
  > Subject: Re: దశదినశిक्षణశిబిరము
  >
  > अहं भाग्यनगरे अस्मि। प्रायः एकमासानन्तरं गृहं गमिष्यामि। पत्न्याः पादद्वयस्य शस्त्रचिकित्सा अभवत्।
  >
  >>

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s